Skocz do głównej treści strony
Prowincja

Bracia zakonni mogą zostać przełożonymi wyższymi

Utworzono: 20-05-2022

Reskryptem z dnia 18 maja 2022 r. papież Franciszek zmienił normy kanoniczne dotyczące przyjmowania urzędów związanych z posługą władzy przez zakonników niebędących kapłanami, należących do instytutów kleryckich na prawie papieskim, takich jak nasz Zakon.

Do mianowania gwardiana wystarczy dekret nominacyjny ministra generalnego za zgodą jego definitorium; do mianowania ministra prowincjalnego lub kustosza konieczny jest reskrypt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, o który prosi minister generalny za zgodą swojego definitorium.

W przypadku wyboru na ministra generalnego kapituła generalna musi poprosić wspomnianą kongregację o pisemne pozwolenie.

W dwóch ostatnich przypadkach odpowiedź kongregacji opiera się na ocenie poszczególnego przypadku i uzasadnieniu podanym przez proszących.

Ta zmiana de facto wyklucza odwoływanie się do kongregacji w celu mianowania gwardianów niebędących kapłanami, którzy jednak muszą być zatwierdzeni przez ministra generalnego i jego definitorium.

o. Maurizio Di Paolo, prokurator generalny

Reskrypt Ojca Świętego Franciszka
dotyczący derogacji kan. 588 §2 KPK, 18 maja 2022 r.

Ojciec Święty Franciszek, podczas audiencji w dniu 11 lutego 2022 r. dla niżej podpisanych Kardynała Prefekta i Arcybiskupa Sekretarza, udzielił Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego upoważnienia do zezwalania, według uznania i w poszczególnych przypadkach, członkom niebędącym duchownymi na powierzanie urzędu wyższego przełożonego w kleryckich instytutach zakonnych na prawie papieskim i w kleryckich stowarzyszeniach życia apostolskiego na prawie papieskim Kościoła łacińskiego i od niego zależnych, w drodze odstępstwa od kan. 588, §2 KPK i od prawa własnego instytutu życia konsekrowanego lub stowarzyszenia życia apostolskiego, pozostawiając w mocy kan. 134, §1.

1. Brat niebędący duchownym kleryckiego instytutu życia konsekrowanego lub stowarzyszenia życia apostolskiego na prawie papieskim jest mianowany przełożonym lokalnym przez najwyższego przełożonego za zgodą jego rady.

2. Brat niebędący duchownym kleryckiego instytutu życia konsekrowanego lub stowarzyszenia życia apostolskiego na prawie papieskim jest mianowany przełożonym wyższym po uzyskaniu pisemnego pozwolenia Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na wniosek najwyższego przełożonego za zgodą jego rady.

3. Brat niebędący duchownym kleryckiego instytutu życia konsekrowanego lub stowarzyszenia życia apostolskiego na prawie papieskim wybrany najwyższym przełożonym lub przełożonym wyższym, zgodnie z trybem przewidzianym przez prawo własne, wymaga zatwierdzenia – w formie pisemnego pozwolenia – przez Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

4. W przypadkach przewidzianych w §§2-3 Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego zastrzega sobie prawo do oceny poszczególnego przypadku i uzasadnień podanych przez najwyższego przełożonego lub kapitułę generalną.

Ojciec Święty polecił również, aby niniejszy reskrypt został opublikowany w „L’Osservatore Romano”, a następnie w urzędowym piśmie „Acta Apostolicae Sedis”, wchodząc w życie w dniu dzisiejszym.

Watykan, 18 maja 2022 r.

João Braz Kard. de Aviz
Prefekt

José Rodríguez Carballo OFM
Arcybiskup Sekretarz

za: ofmconv.net

Przejdź do góry strony