Skocz do głównej treści strony
Prowincja

Krakowski prowincjał franciszkanów przewodniczącym FEMO

Utworzono: 07-06-2019

5 czerwca 2019 r. we Włoszech wyższy przełożony krakowskiej prowincji franciszkanów o. Marian Gołąb został wybrany na przewodniczącego Federacji Europy Środkowo-Wschodniej (FEMO). Jego zastępcą został prowincjał warszawski o. Wiesław Pyzio, zaś sekretarzem FEMO – o. Jan Maria Szewek z Krakowa.

Zgodnie z nowymi Konstytucjami Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów), przyjętymi w zeszłym roku podczas Kapituły generalnej nadzwyczajnej, federacje dla pogłębienia wzajemnych więzi pomiędzy braćmi mają popierać współpracę w dziedzinie formacji początkowej i ustawicznej, udzielać sobie wzajemnie wsparcia ekonomicznego, koordynować działalność apostolską i podejmować przedsięwzięcia oraz dyspozycyjność braci do udania się do innych prowincji lub kustodii – czytamy w numerze 31 Konstytucji.

W wypełnieniu wyznaczonych celów FEMO podejmuje następujące formy działalności: stwarza niezbędne możliwości wymiany doświadczeń i tworzenia warunków dla udzielania wzajemnej pomocy; dokonuje analizy i poszukuje najlepszych rozwiązań bieżących problemów jurysdykcji; poszukuje najlepszych metod w celu zapewnienia właściwej formacji braci na wszystkich jej etapach; uwzględniając sześcioletni plan Zakonu, ustala plan działania na sześciolecie, uzgadnia formy i sposoby skutecznej pracy apostolskiej i misyjnej oraz aktualizowania charyzmatu franciszkańskiego; dba o pełną współpracę z zarządem generalnym Zakonu, innymi konferencjami i federacjami Zakonu, ordynariuszami Kościołów lokalnych i konferencjami wyższych przełożonych zakonnych; podejmuje współpracę z konferencjami innych zakonów i wspólnot franciszkańskich, celem współdziałania w tym, co dotyczy wspólnych spraw i inicjatyw; organizuje, przynajmniej jeden raz na cztery lata, spotkanie wszystkich asystentów poszczególnych jurysdykcji, odpowiedzialnych za takie dzieła jak formacja powołań; Młodzież Franciszkańska, Rycerstwo Niepokalanej; Franciszkański Zakon Świeckich; działalność na rzecz sprawiedliwości, pokoju i ochrony środowiska i inne.

W FEMO działają komisje ds. formacji; ds. sprawiedliwości, pokoju i ochrony środowiska; ds. animacji misyjnej. FEMO ma też prawo powołać inne komisje, działające na sposób stały lub ad hoc, w zależności od potrzeb i rozwoju Federacji.

W ramach FEMO istnieją następujące wspólne inicjatywy: kursy formacji stałej dla profesów, którzy ukończyli 10 i 25 lat od ślubów wieczystych; wspólny II nowicjat; kurs dla nowych gwardianów.

Przewodniczący FEMO zwołuje sesje plenarne federacji, ustala program i kieruje ich obradami, a w razie potrzeby poza sesjami plenarnymi zwołuje spotkanie przełożonych wyższych federacji.

Konstytucje Zakonu nakładają na przewodniczącego federacji obowiązek informowania wszystkich braci o ważniejszych problemach i sprawach wniesionych i rozstrzyganych przez federację, zaś na sekretarza – obowiązek redagowania sprawozdań oraz innych dokumentów i przesyłania ich zainteresowanym prowincjom, kustodiom i delegaturom (por. nr 224).

Federacje tworzą prowincje, kustodie i delegatury zgodnie z kryteriami geograficznymi, kulturowymi lub językowymi. Według statutu FEMO członkami federacji są: ministrowie prowincjalni, kustosze, delegaci prowincjalni, przedstawiciele struktur misyjnych oraz asystent generalny federacji.

W skład Federacji Europy Środkowo-Wschodniej wchodzą następujące kraje: Białoruś, Bułgaria, Czechy, Kazachstan, Litwa, Polska, Słowacja, Rosja, Ukraina, Uzbekistan i Węgry.

Najbliższe planowane spotkanie FEMO odbędzie się 21-26 października 2019 roku w Bołszowcach na Ukrainie.

jms

za: franciszkanie.pl

Przejdź do góry strony