Skocz do głównej treści strony
Prowincja

Kapituła w Kanadzie

Utworzono: 14-09-2023

W dniu 12 września 2023 r. w Montréalu odbyła się X Kapituła Zwyczajna Kustodii Prowincjalnej św. Maksymiliana Marii Kolbego w Kanadzie. Głównym punktem obrad była realizacja uchwały Kapituły Nadzwyczajnej Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego z roku 2022, dotyczącej przekwalifikowania obecności Prowincji w Kanadzie i USA z kustodii na delegaturę. Kapitule przewodniczył minister prowincjalny o. Wojciech Kulig, który przybył do Kanady z Polski razem z ekonomem Prowincji, o. Bogdanem Wrońskim. Ważnym przesłaniem, jakie pozostawił podczas okolicznościowej homilii, było wskazanie, że pomimo zmiany rangi obecności Prowincji, główne zadanie jej członków pozostaje to samo.

Do udziału w kapitule zobowiązani zostali wszyscy bracia po ślubach wieczystych należący do Kustodii lub w niej obecni oraz posiadający prawo głosu (por. List Ministra prowincjalnego, 27 czerwca 2023 r.; Statuty prow. 113 § 2). Obrady odbyły się w budynku Kurii kustodialnej pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i zostały podzielone na dwie sesje poprzedzone Eucharystią i zakończone wspólną modlitwą brewiarzową w kaplicy klasztornej.

W pierwszej części homilii minister prowincjalny wymieniał główne dzieła Kustodii, zrealizowane podczas 49-letniej historii jej istnienia. Jak przypomniał, „historia parafii Matki Boskiej Częstochowskiej [w Montréalu] sięga roku 1907 (…). W latach trzydziestych naszego wieku dynamicznie rozwijająca się placówka duszpasterska włączona została do amerykańskiej prowincji franciszkańskiej św. Antoniego. Powstała następna polska parafia w 1916 r. pod wezwaniem Świętej Trójcy (…). Jako milenijne wota w dzielnicy Montréalu – Notre Dame the grace – powstały dwie dalsze polskie parafie pod wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Wojciecha. Wreszcie w roku 1974 stworzono tutaj Kustodię św. Maksymiliana Marii Kolbego (…)”.

Zwracając się bezpośrednio do współbraci pracujących obecnie na terenie Kustodii, minister prowincjalny powiedział: – Współczesną historię Kustodii tworzyliście i tworzycie Wy, tutaj obecni, którym te ziemie i mieszkający na nich Polacy nigdy nie byli obcy. Każdy z Was wniósł i wciąż wnosi swoją część w budowanie Bożego Królestwa tutaj, na tej ziemi, każdy z Was realizuje swoje powołanie, prowadząc powierzony mu lud według swoich możliwości, zdolności, talentów. Każdy z Was został powołany jak apostołowie z dzisiejszej Ewangelii po imieniu i obdarowany Bożymi talentami, by realizować Boże cele na tej właśnie kanadyjskiej ziemi, a od kilku lat na południowym jej skrzydle w Stanach Zjednoczonych.

Po tych wyrazach uznania za posługę pełnioną przez braci, minister prowincjalny przywołał temat przekwalifikowania kustodii na delegaturę. – Czy to powód do smutku? – zapytał retorycznie. – Według mnie nie. Czasy się zmieniają, rzeczywistość się zmienia, my się zmieniamy i to są wyzwania, obok których nie wolno nam przejść obojętnie, mając na uwadze zmieniające się potrzeby otoczenia, ale i nasze zobowiązania wynikające z życia i bycia braćmi mniejszymi (…).

– Drodzy Bracia – kontynuował minister prowincjalny, pokazując, jak zachodząca zmiana przedstawia się w świetle słowa Bożego. – Przekwalifikowanie Kustodii w delegaturę być może zamyka jakiś etap naszego funkcjonowania, ale funkcjonowania administracyjnego, a my zdajemy sobie sprawę, że administracja chociaż ważna, to nie nasze główne zadanie, to nie nasze powołanie. O tym, do czego jesteśmy powołani, przypomina nam dzisiaj św. Paweł: „Tak jak przyjęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności. Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez inną filozofię, będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie”.  O to mamy dbać, o to mamy się troszczyć, o inne rzeczy zadba Pan, którego słowo jest zawsze żywe – spuentował kaznodzieja.

Pierwsza sesja obrad kapitulnych została poświęcona sprawozdaniom z działalności Kustodii. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wypowiedzi kustosza o. Józefa Błaszczaka, ekonoma Kustodii o. Władysława Matejka, rektora ośrodka „Kaszuby” a zarazem odpowiedzialnego za dzieło misyjne o. Jana Łempickiego, odpowiedzialnego za formację stałą o. Dariusza Szurko oraz odpowiedzialnego za dzieło powołań i ministrantów br. Piotra Miodka. Sprawozdania dotyczące innych dziedzin działalności Kustodii zostały udostępnione uczestnikom w formie elektronicznej.

Podczas drugiej sesji podjęto już kwestie organizacyjne związane z przekwalifikowaniem kustodii na delegaturę. Wyjaśnienia wymagało tu m.in. samo funkcjonowanie delegatury oraz jej zależności od całej Prowincji, a także potrzeba opracowania nowego statutu. Na tym etapie obrad uczestnicy kapituły przedstawili też ministrowi prowincjalnemu propozycję delegata.

* * *

Decyzja o przekwalifikowaniu obecności Prowincji Gdańskiej w Kanadzie jest finałem postanowień podjętych podczas trzech wcześniejszych kapituł:

  • Najwcześniejsza z nich to X Kapituła Prowincjalna Zwyczajna z roku 2020, której uczestnicy zwrócili uwagę, że obecność Prowincji Gdańskiej w Kanadzie, jako kustodia prowincjalna, w której po upływie przeszło 30 lat od założenia nie widać szans na przekształcenie w odrębną prowincję, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem powinna zostać przekwalifikowana na delegaturę (Statuty generalne, 7, §§1- 2). Ponieważ według prawa podjęcie wskazanej decyzji wymaga wysłuchania zdania członków kustodii (Konstytucje 33, §§5), uczestnicy obrad podjęli uchwałę, że dalsza weryfikacja wskazanej sytuacji prawnej ma zostać przeprowadzona podczas kolejnej Kapituły Nadzwyczajnej Kustodii.
  • Podjęta uchwała została zrealizowana podczas Kapituły Kustodialnej z dni 5 - 6 października 2021 r.
  • Po tych dwóch krokach, w dniach 30 maja – 4 czerwca 2022 r., odbyła się kolejna Kapituła Prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego (tym razem nadzwyczajna), której uczestnicy zapoznali się z zebranymi ustaleniami i przyjęli uchwałę, zgodnie z którą Kustodia Prowincjalna św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Kanadzie ma być przekwalifikowana na Delegaturę Prowincjalną św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Braciom pracującym na terenie nowoutworzonej delegatury życzymy dalszej owocnej posługi duszpasterskiej i współpracy z pozostałymi obecnościami Prowincji.

 

o. Piotr Kurek

Kapituła w Kanadzie
Kapituła w Kanadzie
Kapituła w Kanadzie

Przejdź do góry strony